بخاری و شومینه های سنگرکار
همایش تولید ملی، افتخار ملی – سال ۱۳۹۱
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران – سال ۱۳۹۱
یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران – سال ۱۳۹۰